<span id="gchtb"><u id="gchtb"><rp id="gchtb"></rp></u></span>
  <s id="gchtb"><sub id="gchtb"></sub></s>
  1. <label id="gchtb"></label>

  2. <span id="gchtb"><output id="gchtb"></output></span>
  3. <button id="gchtb"><mark id="gchtb"><address id="gchtb"></address></mark></button>

   【通達信】生命與寶塔線(xiàn)主圖指標公式

   2016.04.14 02:16

   2016-4-14 18-14-43

   VAR2:=((CLOSE > REF(CLOSE,1)) AND (CLOSE > REF(CLOSE,2)));
   VAR3:=((REF(VAR2,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR4:=((REF(VAR3,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR5:=((REF(VAR4,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR6:=((REF(VAR5,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR7:=((REF(VAR6,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR8:=((REF(VAR7,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR9:=((REF(VAR8,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VARA:=((REF(VAR9,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VARB:=((REF(VARA,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VARC:=((REF(VARB,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VARD:=((REF(VARC,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   STICKLINE((((((((((((VAR2 OR VAR3) OR VAR4) OR VAR5) OR VAR6) OR VAR7) OR VAR8) OR VAR9) OR VARA) OR VARB) OR VARC) OR VARD),CLOSE,REF(CLOSE,1),3,1),COLORRED;
   VARE:=((CLOSE < REF(CLOSE,1)) AND (CLOSE < REF(CLOSE,2)));
   VARF:=((REF(VARE,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR10:=((REF(VARF,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR11:=((REF(VAR10,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR12:=((REF(VAR11,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR13:=((REF(VAR12,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR14:=((REF(VAR13,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR15:=((REF(VAR14,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR16:=((REF(VAR15,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR17:=((REF(VAR16,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   VAR18:=((REF(VAR17,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2)));
   VAR19:=((REF(VAR18,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2)));
   STICKLINE((((((((((((VARE OR VARF) OR VAR10) OR VAR11) OR VAR12) OR VAR13) OR VAR14) OR VAR15) OR VAR16) OR VAR17) OR VAR18) OR VAR19),CLOSE,REF(CLOSE,1),3,1),COLORFF9900;
   VAR1A:=(REF((((((((((((VARE OR VARF) OR VAR10) OR VAR11) OR VAR12) OR VAR13) OR VAR14) OR VAR15) OR VAR16) OR VAR17) OR VAR18) OR VAR19),1) AND VAR2);
   STICKLINE(VAR1A,REF(CLOSE,1),REF(CLOSE,2),3,0)COLORYELLOW;
   AA:=(REF((((((((((((VAR2 OR VAR3) OR VAR4) OR VAR5) OR VAR6) OR VAR7) OR VAR8) OR VAR9) OR VARA) OR VARB) OR VARC) OR VARD),1) AND VARE);
   STICKLINE(AA,REF(CLOSE,1),REF(CLOSE,2),4,0)COLORBLUE;
   YC_AA:=(O+C)/2;
   {看趨勢做股,關(guān)鍵是涅磐黃線(xiàn),信號不需怕多,短線(xiàn)看寶瓶般若,中線(xiàn)看BS及笑臉,};
   {長(cháng)數念珠,靈活運用周期,世間萬(wàn)法皆緣,發(fā)財請多行善,有好的人品必能做好股品.};
   {彈指能發(fā)人于丈外是太極,僅能保健也是太極,未到如火純青地、莫論太極長(cháng)與短.};
   摩:=(HIGH+4*LOW+OPEN+CLOSE)/7;
   訶:= EMA(摩,13) – EMA(摩,34);
   波:= EMA(訶,5);
   羅:=(訶-波)*5;
   柳枝A:=IF(羅>=1000 ,1000 ,IF(羅<=摩,摩,羅) );
   甘露:FORCAST(FORCAST(柳枝A,31),10),LINETHICK3,COLORBLUE{短期趨勢};
   CSAR:=SAR(10,2,20);
   持幣:=IF(CSAR>=H,CSAR,0),CIRCLEDOT,COLORGREEN{持幣};
   持股:=IF(CSAR<=L,CSAR,0),CIRCLEDOT,COLORRED{持股};
   涅磐:EMA(SLOPE(C,21)*20+C,42),LINETHICK2,COLORRED;{股價(jià)在上持,在下空倉}
   寶瓶:EMA(C,2.5),COLORGREEN,LINETHICK1;
   般若:EMA(C,5),COLORYELLOW,LINETHICK1;{紅持股綠持幣黃觀(guān)望}
   菩提:=XMA(H,20);{此函數僅做參考線(xiàn),為提前趨勢預測線(xiàn),上漲途中向下見(jiàn)頂,下跌途中向上見(jiàn)底};
   開(kāi)悟:IF(般若>=REF(般若,1),般若,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED;{持股前提}
   閉關(guān):IF(般若<=REF(般若,1),般若,DRAWNULL);{持幣前提}
   {DRAWICON(CROSS(CSAR,H) AND L<涅磐 AND 涅磐>菩提 ,HIGH*1.02,6);{趨勢頂}
   DRAWICON(CROSS(L,CSAR) AND 開(kāi)悟>0 AND H<菩提 AND 持股>0 AND H>涅磐,(LOW * 0.93),5);{趨勢底}
   {DRAWICON(CROSS(寶瓶,涅磐) AND H>涅磐 AND 菩提>寶瓶 AND H<菩提,L*0.91,7);}{波段底}
   {DRAWICON(CROSS(涅磐,般若) AND 閉關(guān)>0 AND 菩提<涅磐, H*1.08,8);}{波段頂}
   {www.jmsbw.com 概念股網(wǎng)_通達信股票指標公式}
   {DRAWICON(CROSS(般若,寶瓶) AND 涅磐>C AND 閉關(guān)>0,H*1.01,2);{上漲不看賣(mài),短線(xiàn)用時(shí)打開(kāi)}
   {DRAWICON((CROSS(寶瓶,般若) AND 開(kāi)悟>0 AND 持股>0 AND C>般若 AND 菩提>涅磐 AND C<菩提 ),(LOW*0.96),1),COLORRED;{下跌不看買(mǎi),短線(xiàn)突破時(shí)打開(kāi)}
   {DRAWTEXT(CROSS(88,RSI),(HIGH * 1.02),’◎’),COLORGREEN;{短線(xiàn)調整信號}
   {DRAWICON(CROSS(菩提,涅磐),L*0.971,3);{牽引見(jiàn)底標志,股價(jià)向下菩提向上}
   {DRAWICON(CROSS(涅磐,菩提),H*1.043,9);{牽引見(jiàn)頂標志,股價(jià)向上菩提向下}
   {STICKLINE(涅磐>=菩提,H,L,0,1),COLORGREEN;{綠心持幣}
   {STICKLINE(菩提>=涅磐,H,L,0,1),COLORRED;{紅心持股}
   {VARC:=SMA(MAX(CLOSE-REF(C,1),0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(C,1)),6,1)*100;}
   {DRAWICON(CROSS(77,VARC),HIGH,2);}
   {VAR1:=(HIGH+LOW+OPEN+2*CLOSE)/5;}
   {VAR2:=REF(VAR1,5);}
   {VAR3:=SMA(MAX(VAR1-VAR2,0),10,1)/SMA(ABS(VAR1-VAR2),10,1)*100;}
   {VAR4:=FILTER(IF(COUNT(VAR3<20,5)>=1 AND COUNT(VAR1=LLV(VAR1,10),10)>=1 AND CLOSE>=OPEN*1.038 AND VOL>MA(VOL,5)*1.2,1,0),5);}
   {DRAWICON(VAR4,LOW,1);};
   般:XMA(CLOSE,7),COLORBROWN;
   若:MEMA(CLOSE,3),COLORLIBLUE;{般值大于若值持股,反之空倉}
   {柳枝:(般-若)*6.18,COLORSTICK;}{比傳統MACD信號提早2-3天,紅綠柱為漲跌動(dòng)量的前瞻標志}
   DRAWICON(LONGCROSS(般,若,0.25) AND 菩提>H ,L*0.958,1),COLORRED;{超短線(xiàn)時(shí)選擇用,掃盡買(mǎi)點(diǎn)}
   {DRAWICON(LONGCROSS(若,般,0.25) AND C>涅磐 AND H>菩提,H*1.03,2),COLORGREEN;}{超短線(xiàn)選擇用,掃盡賣(mài)點(diǎn)}
   {關(guān)閉的指標開(kāi)1關(guān)1地選擇性應用,綜合判斷(通達信輸出限制)其中采用的XMA函數也僅是為了嚴謹信號的出現而增加的一個(gè)附加篩選條件之一,(杜絕馬后炮及飄移現象),}
   {高手運用此公式玩股于掌心,技術(shù)指標應具備前瞻性才能快人一步,08年更需如此才能立足市場(chǎng),此公式經(jīng)過(guò)了2年實(shí)戰驗證,歡迎市場(chǎng)實(shí)戰交易者斧正.南無(wú)觀(guān)世音菩薩!};

    

   0 0 0

   數字時(shí)代的手工藝人

   我要投稿

   申明:本文為作者投稿或轉載,在概念股網(wǎng) http://www.jmsbw.com/ 上發(fā)表,為其獨立觀(guān)點(diǎn)。不代表本網(wǎng)立場(chǎng),不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn),亦不對其真實(shí)性負責,投資決策請建立在獨立思考之上。

   < more >

   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9
   暫無(wú)相關(guān)概念股
   暫無(wú)相關(guān)概念股
   go top 亚洲综合视频一区,欧美日本不卡,欧美日本免费,欧美另类日韩